مبارزه علمای اصلاح‌طلب لبنان با تحریفات عاشور. Mobârzeh-ye 'olamâ-ye eslâh talab-e Lobnân bâ tahrifât-e 'ashurâ - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Access content directly
Books Year : 2009

مبارزه علمای اصلاح‌طلب لبنان با تحریفات عاشور. Mobârzeh-ye 'olamâ-ye eslâh talab-e Lobnân bâ tahrifât-e 'ashurâ

Abstract

از شرق شناسان معاصر، خانم دکتر سابرینا مرون، خاورشناس فرانسوی است که در کتاب «مبارزة علمای اصلاح‌طلب لبنان با تحریفات عاشورا» در بازة زمانی خاصی به بررسی مسأله سوگواری حسینی و تحریفات عاشورا در لبنان پرداخته است. این کتاب، جنبش اصلاح‌طلبانة گروهی از علمای شیعه لبنانی به رهبری سید محسن امین را با تأکید بر مبارزه با تحریفات عاشورا؛ سنت ها و نمادهایی مثل: تعزیه، قمه زنی، زنجیززنی، سینه زنی و ... مورد بررسی قرار می‌دهد. او فرهنگ و نمادهای عزاداری عاشورای لبنان را متأثر از فرهنگ عزاداری ایران دانسته و از مطالعه کتاب وی اینگونه برداشت می شود که بعضی از آداب و نمادهای سوگواری ایرانی به لبنان منتقل شده است.
No file

Dates and versions

halshs-01865100 , version 1 (30-08-2018)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-01865100 , version 1

Cite

Sabrina Mervin. مبارزه علمای اصلاح‌طلب لبنان با تحریفات عاشور. Mobârzeh-ye 'olamâ-ye eslâh talab-e Lobnân bâ tahrifât-e 'ashurâ. Habib, 2009, 978-964-6119-41-3. ⟨halshs-01865100⟩
44 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More