עד כמה "חכמת האלוהות" בימי הביניים הייתה באמת מדעית? - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Access content directly
Journal Articles Revue Européenne d'Etudes Hébraïques Year : 2019

Dans quelle mesure la théologie juive médiévale était-elle scientifique ?

עד כמה "חכמת האלוהות" בימי הביניים הייתה באמת מדעית?

Abstract

Following the pattern of Marie-Dominique Chenu’s La théologie comme science au XIIIe siècle is researched here the link between theology and science according to Jewish medieval theologians (Saadia Gaon, Judah ha-Levi, Maimonides, Gersonides, Hasdai Crescas and Joseph Albo), beginning with definitions by Bahya Ibn Paquda, Maimonides and the Israeli scholar Dov Schwartz and using the following criteria : what the « truth » of the Revelation means ; the way the Holy Writ expresses its teachings ; the nature of its « wisdom » ; dialectical discourse and truth ; logical nature and role of the so-called principles of faith ; the use of logics in the theological discourse. There exists a watershed of sorts between those thinkers according to which the contents of Revelation and (Aristotelian) science were the same (using other words and a different order), notwithstanding a few apparent incompatibilities, and those who thought that the two forms of knowledge were deeply different.
Fichier principal
Vignette du fichier
TheolCScHébrVuAR (2).pdf (267.86 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

halshs-03318872 , version 1 (13-08-2021)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-03318872 , version 1

Cite

Jean-Pierre Rothschild. עד כמה "חכמת האלוהות" בימי הביניים הייתה באמת מדעית?: התוכן הדו-ערכי של "חכמת האלוהות. Revue Européenne d'Etudes Hébraïques, 2019, Actes du Congrès de l’Institut européen d’études hébraïques, Saint-Denis, 2-4 juillet 2018, « Langue, littérature et culture hébraïques dans le monde », spécial, pp.459-467. ⟨halshs-03318872⟩
53 View
60 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More