Χτίζοντας το μετακλασικό θέατρο: συνέχεια και αλλαγή στον Ιωνικό σκηνικό χώρο - HAL-SHS - Sciences de l'Homme et de la Société Access content directly
Journal Articles Αρχαιολογία και Τέχνες Year : 2023

Χτίζοντας το μετακλασικό θέατρο: συνέχεια και αλλαγή στον Ιωνικό σκηνικό χώρο

Building the Post-Classical Theater: Continuity and Change in Ionian Scenic Space

Construire le théâtre post-classique : continuité et changement de l'espace scénique ionien

No file

Dates and versions

halshs-04376734 , version 1 (06-01-2024)

Licence

Attribution - NonCommercial - NoDerivatives

Identifiers

  • HAL Id : halshs-04376734 , version 1

Cite

Jeanne Capelle. Χτίζοντας το μετακλασικό θέατρο: συνέχεια και αλλαγή στον Ιωνικό σκηνικό χώρο. Αρχαιολογία και Τέχνες, 2023, 141, pp.94-105. ⟨halshs-04376734⟩
11 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More