From Trash to Cash, recovering practices, wholesale markets and industrial recycling in Delhi - Archive ouverte HAL Access content directly
Journal Articles Science Journal of Architecture & Construction - Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng Year : 2020

From Trash to Cash, recovering practices, wholesale markets and industrial recycling in Delhi

Từ rác đến tiền, phương thức khôi phục rác, chợ bán buôn rác và tái chế rác công nghiệp ở Delhi

(1, 2, 3)
1
2
3

Abstract

With a global urban population of three billion, cities are currently generating around 1.3 billion tons of waste every year (The World Bank 2012). By 2050 cities, most of them in the South, will account for two thirds of global demographic growth, producing even greater volumes of waste. Although widely neglected by urban policies, the question of urban waste has become a major issue in the context of global urbanisation (Un-Habitat, 2010). It is now commonly accepted that we need to better control the socioenvironmental impacts of human emissions, a source of multiple pollutions and “environmental injustice” (Durand, 2015), affecting in particular the margins of cities’ with the emergence of gigantic landfill sites and increasingly severe forms of pollution. This film presents the informal recovery of materials done by “waste workers” (Corteel, Le Lay 2011).
Với dân số đô thị toàn cầu là ba tỷ, các thành phố hiện đang tạo ra khoảng 1,3 tỷ tấn chất thải mỗi năm (Theo Ngân hàng Thế giới năm 2012). Đến năm 2050 các thành phố, hầu hết trong số này ở miền Nam, sẽ chiếm hai phần ba tăng trưởng dân số toàn cầu, tạo ra khối lượng chất thải thậm chí còn lớn hơn. Mặc dù chủ yếu bị lãng quên bởi các chính sách đô thị, vấn đề về chất thải đô thị đã trở thành một vấn đề lớn trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu (Un-Habitat, 2010). Hiện nay người ta thường công nhận rằng chúng ta cần kiểm soát tốt hơn các tác động môi trường xã hội đối với khí thải con người, một nguồn gây ô nhiễm môi trường và "bất công với môi trường" (Durand, 2015), ảnh hưởng đặc biệt đến các vùng ven của thành phố với sự xuất hiện của bãi rác khổng lồ và các dạng ôi nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Bộ phim này nói về sự phục hồi không chính thức của các vật liệu được thực hiện bởi công nhân xử lý rác thải (Corteel, Le Lay 2011)
Fichier principal
Vignette du fichier
article vietnamien.pdf (744.88 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

halshs-03491909 , version 1 (06-01-2022)

Identifiers

  • HAL Id : halshs-03491909 , version 1

Cite

Rémi de Bercegol. From Trash to Cash, recovering practices, wholesale markets and industrial recycling in Delhi. Science Journal of Architecture & Construction - Tạp chí Kiến trúc & Xây dựng, 2020, 38, pp.21-27. ⟨halshs-03491909⟩
73 View
64 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More